Kontaktujte nás
0800 800 008

Úrazové poistenie

Naše úrazové poistenie Vám dáva možnosť zvoliť si rozsah a výšku poistnej ochrany.
Základné poistné krytie
Variant A
Variant B
Variant C
 
Poistná suma
Poistná suma
Poistná suma
Trvalé následky úrazu
10 000 €
20 000 €
30 000 €
Smrť následkom úrazu
10 000 €
20 000 €
30 000 €
Základný balík - Ročné poistné

Úrazové poistenie slúži na zabezpečenie rodiny pre prípad náhlej a nečakanej straty života následkom úrazu alebo na prispôsobenie sa zmeneným životným podmienkam po úraze.

Rozšírte si základné poistné krytie o doplnkové úrazové poistenie za zvýhodnených podmienok.
Vyberte si doplnkové poistné krytie k svojmu základnému poisteniu
 
Poistná suma
Poistné v €
Smrť následkom úrazu pri dopravnej nehode
Ak je v zmluve dohodnuté poistenie smrti následkom úrazu pri dopravnej nehode a dôjde k poistnej udalosti, následkom ktorej je smrť poisteného, vyplatíme oprávnenej osobe poistnú sumu dohodnutú v zmluve.
0
0,00 € / mesiac
Trvalé následky úrazu pri dopravnej nehode
Vyplatenie stanoveného % z dojednanej poistnej sumy pre trvalú invaliditu podľa Tabuľky strát.
0
0,00 € / mesiac
Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením do 500%
Ak je v zmluve dohodnuté poistenie trvalých následkov úrazu pri dopravnej nehode a dôjde k poistnej udalosti následkom ktorej má poistený trvalé následky, vyplatíme poistenému poistné plnenie: – príslušné % z poistnej sumy pre dané poškodenie podľa Tabuľky ocenenia trvalých následkov úrazu, Ak trvalé následky, ktoré utrpel poistený, nie sú uvedené v Tabuľke, poistné plnenie stanovíme podľa ich závažnosti, porovnaním s trvalými následkami uvedenými v Tabuľke.
0
0,00 € / mesiac
Zlomeniny a popáleniny
Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme príslušné % z poistnej sumy uvedené v Tabuľke ocenenia zlomenín a popálenín.
0
0,00 € / mesiac
Hospitalizácia z dôvodu úrazu (denné odškodné)
Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme denné odškodné vo výške dohodnutej poistnej sumy od 1. dňa hospitalizácie až do 365. dňa hospitalizácie, za predpokladu, že jeho hospitalizácia bude trvať nepretržite po dobu viac ako 24 hodín.
0
0,00 € / mesiac
Chirurgický zákrok z dôvodu úrazu
Poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatíme príslušné % z poistnej sumy, uvedené pre daný chirurgický zákrok v Tabuľke ocenenia chirurgických zákrokov z dôvodu úrazu.
0
0,00 € / mesiac
Ročné poistné
0
Mám zľavový kód a chcem ho uplatniť

Kód agenta (Ak máte svojho agenta, prosím vpíšte jeho kód)

Ročné poistné v € celkom
Poznámka: cena sa skladá zo základného poistného krytia a doplnkového poistného krytia poistenia)
0